Home

Clasificarea metodelor didactice

Clasificarea metodelor de invatamant si descrierea celor folosite in predrea-invatarea -evaluarea TIC contine : conversatia,discutia ,dezbaterea ,brainstorming-ul ,problematizarea,demonstratia, modelarea, exercitiul etc. Învăţământ gimnazial - Informatica si TIC - Diverse - Clasa a 8-a; anileve. 44 materiale 1. Sistemul şi clasificarea metodelor de instruire Marea varietate şi diversitate a metodelor de instruire a condus la necesitatea clasificării şi ordonării lor, problemă care în prezent rămâne deschisă. În literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe tipuri de clasificare, având la bază criterii diferite Corelarea procedeelor in cadrul unei metode de invatamant tine de arta didactica a educatorului si determina in mod esential reusita activitatii didactice. Nu metoda in sine, ci talentul pedagogic al profesorului care pune in aplicare o anumita metoda determina, in mod esential, reusita activitatii didactice. 2. Clasificarea metodelor de invataman Clasificarea metodelor 5 1.1.3. Funcțiile metodelor didactice 6 1.1.4. Metodele activ-participative 7 1.2. Strategii didactice interactive 8 1.2.1. Delimitări conceptuale 8 1.2.2. Clasificarea strategiilor didactice 10 1.2.3. Valențe formative și limite 1

Clasificarea metodelor de invatamant si descrierea celor

  1. Clasificarea metodelor de invatamant necesitate crescanda pe masura diversificarii si dezvoltarii metodelor. Adoptarea unui criteriu de clasificare incumba aderenta la o anumita conceptie pedagogica si metodologica. Este tot mai dificila gasirea unor criterii. Clasificarea metodelor de invatamant ramane o problema orientativa si deschisa
  2. Clasificarea metodelor didactice În literatura domeniului, pot fi evidențiate o serie de criterii pentru întocmirea unei taxonomii a metodelor didactice: după criteriul istoric: metode tradiționale (expunerea, conversația, exercițiul); metode noi/moderne (instruirea programată, instruirea asistată de calculator)
  3. Studiu de specialitate - Clasificarea metodelor de învățare la matematică. iulie 28, 2014. Autor: prof. Ignat Aura. Liceul Tehnologic Elena Caragiani- Tecuci, jud. Galați. În ultimii ani s-au înregistrat procese remarcabile referitoare la posibile clasificări şi delimitări in câmpul de acţiune al metodologiei didactice matematice
  4. 5.Strategii didactice interactive bazate pe învăţareaprin colaborare şicooperare 10 Clasificarea metodelor şitehnicilor interactive de grup 11. Exemple de metode şitehnici interactive intra şiinter-grupale, componente esenţialeale strategiilor interactive. 2
  5. Clasificarea metodelor didactice O varianta de clasificare a metodelor educationale se poate pronunta in jurul axei istorice: 1. metode clasice, traditionale (modelul clasic) 2. metode moderne (modelul modern) In continuare voi analiza metodele traditionale si moderne sub cele 4 aspecte importante pentru a fi aplicata cu succes educatia, si.

(DOC) Sistemul şi clasificarea metodelor de instruire

II. Functiile particulare (specifice) sunt proprii fiecarei metode în parte, determinând deosebirea de celelalte metode didactice. 3. CLASIFICAREA METODELOR DE INSTRUIRE. Clasificarea metodelor de instruire se face dupa doua criterii: - natura obiectivelor pedagogice concrete; - continutul instruirii IV.2.2. Clasificarea metodelor în funcție de interacţiunea dintre criterii și combinarea metodelor..... 72 IV.2.3. Clasificarea metodelor didactice după M. Ionescu.. 74 IV.2.4. Clasificarea metodelor didactice dup mediază, prin intermediul metodelor, accesul la cunoaştere. Formativ-educativă, de exersare şi dezvoltare a proceselor psihice şi motorii, simultan cu însuşirea cunoştinŃelor, formarea deprinderilor, dezvoltarea aptitudinilor, opiniilor, convingerilor, sentimentelor şi calităŃilor morale

Clasificarea metodelor de învăţământ Există în literatura de specialitate o gamă largă de clasificări ale metodelor, care reflectă evoluţia metodologiei, pătrunderea în practica educaţională a unor metode noi, precum şi schimbarea opticii în ceea ce priveşte activitatea de învăţare, prin introducerea metodelor de acţiune. Clasificarea metodelor de evaluare solicită raportarea la un criteriu relevant din punct de vedere pedagogic, coerent şi consecvent în contextul paradigmei afirmate istoric ca model de abordare a teoriei generale a instruirii/didacticii generale. Paradigma curriculumului, afirmată istoric în pedagogia/societatea postmodernă, impune, în plan normativ superior, axiomatic, integrarea. CLASIFICAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE EXEMPLE METODE didactice și mai ales un conținut informațional complex. Elevii acestei generații necesită o atenție deosebită deoarece întregul sistem de învățământ este într-o continuă schimbare, iar acești elev METODE de predare / invatare . We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads şi clasificarea metodelor şi procedeelor didactice, iar Ca practică, se referă la proiectarea şi aplicarea metodelor şi procedeelor în procesul de învăţământ. După I. Cerghit(997), metodologia reprezintă teoria şi practica metodelor utilizate în procesul de învăţământ sau (M.D. = Teoria + Practica metodelor

METODE DE INVATAMANT - rasfoiesc

Este teorie şi practică a metodelor de învăţământ, ştiinţa care se ocupă cu definirea, clasificarea şi valorificarea sistemului metodelor de învăţământ, bazate pe o concepţie. Tema 2. Metode şi procedee prin care se realizează strategiile didactice: Definirea conceptului de metodă Metode didactice: scurt istoric Bazele metodologiei didactice moderne Direcţiile de studiu şi acţiune în didactica modernă Clasificarea metodelor In privinta metodologiei didactice, aceasta este definita de autorul amintit ca fiind 0 teorie ~i 0 practica a metodelor utilizate in procesul de9 8 invatamant, ceea ce inseamna ca metodologia in sfera ei de cuprindere vizeaza aspecte multiple ~i, implicit, abordeaza functiile metodelor, clasificarea acestora, modalitatile concrete de.

5.Enumerați două caracteristici ale metodelor didactice 3.3.Repere noi ale învățării În lucrarea sa Invățarea vizibilă -Ghid pentru profesori-John Hattie, referindu-se la alegerea metodelor de învățare ,autorul notează : atunci când elevii nu învață, nu au nevoie de mai mult, ci mai degrabă au nevoie de altceva. 1.3. Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de predare, învăţare, evaluare: concept, elemente componente, factori/variabile, clasificare, etape de elaborare a unei strategii eficiente.. 15 clasificarea metodelor de învăţământ, evidenţiind principiile de utilizare eficientă a acestora în organizarea şi desfăşurarea procesului de predare - învăţare - evaluare. Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi c 1.1.3.Clasificari ale metodelor didactice În literatura de specialitate, există mai multe opinii în ceea ce priveşte clasificarea metodelor didactice. Diversificarea situaţiilor de instruire a dus, în timp, la diversificarea metodologiei didactice. Şcoala de astăzi se declară în favoarea diversificării şi flexibilizări

2. Diversificarea metodologiei didactice la obiectul istorie 3. Amplificarea caracterului formativ al metodelor de predare 4. Clasificarea metodelor de instruire şi autoinstruire în predarea învăţarea istoriei 5. Modernizarea metodelor de instruire cu rol pasiv al elevului 5.1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor 5.2. Povestirea 5.3. Clasificarea metodelor didactice In literatura de specialitate, diferiti autori au adoptat diferite criterii de clasificare care poarta amprenta autorului. O clasificare valabila atat la cei fara deficiente, cat si la cei cu, subliniind specificul aplicarii la copii cu deficiente este cea dupa Ioan Cerghit (Metodele de invatamant) Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. Metodele didactice pot fi clasificate în: 1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, exerciţiul; 2 metodelor corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. Clasificarea metodelor de învăţământ Practica instruirii a dovedit că, în raport cu varietatea obiectivelor, a sarcinilor de predare-învăţare-evaluare, cu posibilităţile de combinare a elementelor procesului didactic, c Clasificarea metodelor didactice dupa profesorul Constantin Cucoș: 1.Din punct de vedere istoric: metode traditionale clasice (expunerea, conversatia, exercitiul), metode moderne (algoritmizarea, problematizarea, instruirea programata); 2.În functie de sfera de specialitate: metode generale (expunerea, prelegerea, conversatia), metode.

Strategii didactice. Clasificarea strategiilor de predare - învăţare - evaluare - Elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învătământul primar și preșcolar - Clasificarea strategiilor didactice Clasificarea strategiilor de predare - învăţare - evaluare Conceptul de strategie este operant atât la nivel macro, al sistemelor şi al pedagogiei ca sistem. Clasificarea metodelor didactice este încă o problem controversată, atât în legătură cu stabilirea criteriilor clasificării, cât şi în raport cu apartenenţa metodelor la anumite clase, problematica taxonomiei rămâne încă deschisă. Se poate face observaţia conform căreia există simultan mai multe clasificări ce pot fi destul. - Ca teorie, metodologia didactică vizează natura, funcţiile şi clasificarea metodelor şi procedeelor didactice. - Ca practică, se referă la proiectarea şi aplicarea metodelor şi procedeelor în procesul de învăţământ. După I. Cerghit (1997), metodologia reprezintă teoria şi practica metodelor

Complementaritatea avantajelor i limitelor metodelor expozitive i metodelor interactive 151.3. Rolul strategiilor didactice interactive n procesele de predare, nvare, evaluare: concept, elemente componente, factori/variabile, clasificare, etape de elaborare a unei strategii eficient Stratagia didactică este parte componenta a tehnologiei didactice și se referă la demersul autentic de abordare (ce implică atât respectarea principiilor didactice și de proiectare, cât și de articulare a unui conținut prin utilizarea metodelor, tehnicilor și procedeelor didactice, a resurselor și mijloacelor de învățământ și a modurilor de organizare raportate la stilurile de. SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE ŞI EDUCARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ 2.1. Definitia şi functiile metodelor didactice. Clasificarea metodelor didactice. Metodele de predare. Metodele verbale. Metodele intuitive (nonverbale). Metodele de învăţare. Exersarea. Problematizarea. Metoda studiului individual. 2.2

Metodele de învăţămînt

Strategii, metode si mijloace de invataman

pedagogie 1.metodele de învăţământ cuprins: delimitări conceptuale noi tendinţe în metodologia didactică clasificarea metodelor de învăţământ descriere Clasificarea jocurilor. La nivelul claselor I-IV, în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul jocurile didactice, constituind o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii - învăţarea.

Clasificarea metodelor didactice. Metoda, considerată ca fiind o cale, o modalitate de lucru, sau un program după care se desfăşoară acţiunile practice şi intelectuale, contribuie la îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor didactice intermediare şi finale Sunt luate in considerare: natura, functiile, clasificarea metodelor de invatamant, precum si caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerintelor de utilizare. Metodele de invatamant sunt un element de baza al strategiilor didactice, in stransa relatie cu mijloacele de invatamant si cu modalitatile de grupare a elevilor 4.5 Clasificarea metodelor didactice. Metodologia aplicării metodelor în învățământul primar. 5. Mijloacele didactice 5.1 Analizarea conceptului de mijloace de învățământ din perspectiva teoriei educației și a teoriei instruirii. 5.2 Clasificarea mijloacelor didactice după diverse criterii.. taxonomii a metodelor didactice: a) după criteriul istoric: (1) metode tradiţionale (expunerea, conversaţia, exerciţiul) şi . Gabriela-Mădălina Coman. Grupa I Anul II P edagogia Înv ățământului Primar și Pr eșcolar. F acultatea d e Psihologie și Știin.

Metode didactice tradiționale - My sweet serendipit

În Capitolul I-Delimitări conceptuale este inclus clasificarea metodelor didactice după opinia mai multor pedagogi. Deasemenea este dată și definiția de metodă și etimologia apariției acestui cuvânt. Tot în acest capitol sunt relatate și care sunt funcțiile metodelor didactice, la ce contribuie ele Aminteam mai devreme că metodologia didactică reprezintă teoria ce are ca scop optimizarea continuă a activităţii didactice, prin definirea, clasificarea şi valorificarea metodelor şi procedeelor didactice în relaţie optimă cu celelalte componente ale procesului de învăţământ. Aceste metode de ultimă generaţie pentru a-şi. Clasificarea metodelor didactice. modalitatea de prezentare a cunoştinţelor. metode de comunicare. metode intuitive. metode bazate pe acţiuni. gradul de generalitate. metode generale: metode speciale. funcţia didactică principală: metode de predare-învăţare propriu-zise II. Functiile particulare (specifice) sunt proprii fiecarei metode in parte, determinand deosebirea de celelalte metode didactice. 3. CLASIFICAREA METODELOR DE INSTRUIRE Clasificarea metodelor de instruire se face dupa doua criterii: - natura obiectivelor pedagogice concrete; - continutul instruirii 3. Clasificarea metodelor didactice. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: 1. metode clasice, tradiţionale (modelul clasic) 2. metode moderne (modelul modern

Studiu de specialitate - Clasificarea metodelor de

Clasificarea metodelor didactice Clasificările metodelor didactice prezentate în cărţile de pedagogie sau revistele de specialitate folosesc diverse criterii, şi anume după In utilizarea metodelor didactice se tine cont de particularitatile de varsta si individuale ale elevilor, alegerea metodelor pentru fiecare lectie facandu-se in functie de scopul si continutul lectiei, de nivelul clasei si de conditiile materiale ale scolii. In relatia profesor-metoda-elev factorul metoda este numai aparent neutru Procedeele didactice sunt componente ale metodei şi constau în tehnici limitate, care servesc drept instrument al metodei. La InstrucŃia tragerii cu armamentul de infanterie se folosesc, de regulă, următoarele metode: expunerea, conversaŃia, demonstrarea, învăŃarea prin descoperire, simularea şi algoritmizarea 5.1.3. Criterii de alegere a strategiilor didactice. 5.2. Alegerea metodelor didactice utilizate în predarea-învăţarea geografiei. 5.2.1. Conceptul de metodă didactică. 5.2.2. Funcţiile şi clasificarea metodelor didactice. 5.3. Alegerea procedeelor didactice şi a tehnicii didactice în predarea-învăţarea geografiei. 5.4

Din evantaiul metodelor didactice existente, se optează pentru o metodă sau alta, care se consideră optimă pentru situaţia concretă dată. Se are în vedere în special finalitatea acţiunii didactice, concordanţa dintre conţinut şi metode, dar şi respectarea (integrală) principiilor didactice Introducere 5 CAPITOLUL I. Metode si tehnici interactive de grup 6 1. Conceptul de metoda didactica 6 2. Criterii de clasificare a metodelor didactice 7 3. Clasificarea metodelor si tehnicilor interactive de grup 8 3.1. Metode de predare-invatare interactiva de grup 9 3.1.1. Metoda mozaicului/expertilor 9 3.1.2. Invatarea dramatizata 10 3.1.3

clasificarea, utilizarea. 0,5 T12. Materiale nemetalice utilizate la fabricarea, exploatarea şi repararea unităţilor de transport - automobile, avioane, la căi ferate etc. (mase plastice, cauciucuri ş. a.) 0,5 T13. Executarea pieselor prin turnare. Generalităţi şi clasificarea metodelor, caracteristica tehnico-economică comparativă Relaţia dintre ele; Clasificarea obiectivelor didactice; Categorii de obiective specificate în programa şcolară; Formularea obiectivelor operaţionale Prelegerea interactivă 2 ore 5. Metodele de învăţământ. Definirea conceptelor: metodă didactică, procedeu didactic, metodologie didactică; Funcţiile metodelor; Clasificarea metodelor d CLASIFICAREA METODELOR DE CERCETARE 6.1. METODE CLASICE 6.2. METODE NECONVENȚIONALE (CREATIVE) 7. PLURIDISCIPLINARITATE și INTERDISCIPLINARITATE. 8. TRANSDISCIPLINARITATE dezvoltate de activitățile didactice fundamentale şi de specialitate. Acestea sunt menite să susțină atât consolidarea competențelo PDF | On Dec 1, 2009, Ianovici Nicoleta and others published Metode didactice in predare, invatare si evaluare la Biologie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Cunoscând faptul că, în cadrul activităţilor didactice este foarte important să ne preocupăm de implicarea activă a elevilor, am stabilit ca scop evidenţierea importanţei utilizării metodelor activ-participative în cadrul activităţiilor didactice desfăşurate la disciplina Educaţie pentru societate, cu elevii di

cuprinde definiţia şi clasificarea comunicării orale, clarifică structura şi funcţionalitatea sa şi Capitolul III, numit Strategii didactice folosite în realizarea comunicării orale în ciclul primar, evidenţiază rolul cadrului didactic în selectarea metodelor şi procedeelor didactice Didactică axată pe competenţe. Cartea include conţinutul abordat în cursurile şi seminariile de Didactica geografiei. Este destinată studenţilor care parcurg modulul psihopedagogic pentru de deveni profesori de geografie. După prezentarea unor aspecte teoretice, sunt prezentate sarcini pe care trebuie să le rezolve persoana care. metodelor didactice, descrierea metodelor didactice, clasificarea mijlocelor didactice, instruirea asistata de calculator. 5. Proiectarea activitatii didactice: tipuri de lectie, etapele lectiei, relaţia continuturi, metode, mijloace didactice. 6. Evaluarea activitatii didactice: forme de evaluare, metode d Teza de licență - Influența metodelor interactive în dezvoltarea creativității la vârsta școlară mică - ID:03745 - Volum 76 pagini Categoria : Pedagogie Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne Exemplificăm aici clasificarea metodelor de învăţare în concepţia lui I. Nicola3 (1980, 1992, 1994), care prezintă o grupare inedită, deşi nominalizarea fiecăreia dintre metode nu este diferită faţă de alte clasificări anterioare. (A) Metode şi procedee expozitiv-euristice: povestirea, explicaţia, prelegerea

Analiza Comparativa intre Metodele Traditionale si

Continut curs: Clasificarea metodelor de compresie de date. Functia rata-distorsiune. Compresia entropica (concepte fundamentale, Compresia statica (Algoritmul Huffman, Algoritmul Shannon-Fano); Compresie dinamica (Algoritmul FGK); Tehnici de compresie bazate pe coduri universale si reprezentarea numerelor naturale, codarea aritmetica, algoritmi de compresie entropica bazati pe repetari de forme antrenamentului sportiv clasificarea mijloacelor de baz ale antrenamentului sportiv 1 1 antrenamentul Curs TAS Teoria Antrenamentului Sportiv 385654 Graduo April 21st, 2019 - Curs TAS Teoria Antrenamentului Sportiv pentru Facultate CURSUL NR 1 1 Obiectul de studiu problemele si sarcinile T M A S Ampla dezvoltare a activitati

Curs Metode si Mijloace de Invatamant < Pedagogie (#44046

Istoria metodelor de proiectare : 3 : Metode de sortare : 19 : Metode moderne ale merceologiei : 4 : Metode si tehnici folosite in efectuarea examenului micologic : 5 : Metode si tehnici folosite in efectuarea examenului patologic : 2 : Metode de diagnostic psihoneurologic : 2 : Metode si procedee pentru corectarea tulburarilor de pronuntie : 1 Referat despre Comunicarea didactica Elementele comunicării didactice sunt: - emiterea mesajului didactic de către profesor sau de o altă sursă de informaţie, de la o anumită distanţă; - canalul prin care se transmite mesajul; - receptarea mesajulu: Comunicarea nonverbala : 21 kb: 82

Save Save clasificarea_metodelor_didactice For Later. 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful. 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful. Embed. Share. Print. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. La Pratique Enseignante en Mutation à. Metode didactice verbale: tipuri, clasificare, caracterizare În clasificarea generală a metodelor de predare, vizuale și verbale sunt mai des ținute împreună de tandem și acționează ca o completare a reciproc. În prelegeri, această caracteristică este cea mai pronunțată MIJLOACELE DIDACTICE referat, comentariu, eseu. d4c11ci Mijloacele didactice reprezinta ansamblul instrumentelor materiale, naturale, tehnice etc, selectate si adaptate pedagogic la nivelul metodelor si al procedeelor de instruire pentru realizarea eficienta a sarcinilor proiectate la nivelul activitatii de predare-invatare-evaluare PROCEDEELE DIDACTICE referat, comentariu, eseu. j1o8oq Procedeele didactice reprezinta operatiile subordonate actiunii declansate la nivelul metodei de instruire propusa de profesor si adoptata de elev. Ele includ tehnici mai limitate de actiune care contribuie la practicarea unei metode. in diferite conditii si situatii concrete ( Cerghit, Ioan, , clasificarea Dr. Howard Gardner, poate servi drept suport pentru cadrele didactice în selectarea strategiilor educaționale pentru copilul cu CES. În era tehnologiilor informaționale, tot mai mult se utilizează metodele educaționale moderne, prin accesarea variatelor procedee de utilizare a Tehnologiilor informaționale de comunicare (TIC)

Strategii didactice centrate pe predare Vizează clasificarea elevilor. Vizează progresul în învăţare la fiecare elev. superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie Este teorie şi practică a metodelor de învăţământ, ştiinţa care se ocupă cu definirea, clasificarea şi valorificarea sistemului metodelor de învăţământ, bazate pe o concepţie unitară despre actul predării şi învăţării, pe principiile şi legile care stau la baza acesteia (M. Ionescu, V. Chiş) Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica, fizica si biologie. Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare

Varietatea strategiilor de predare-invatare- evaluare 9.Clasificarea strategiilr didactice 10.Concluzi 11.Bibliografie etc. 6.Optarea pentru o anumita forma de grupare a colectivului de elevi. 7.Alegerea metodelor,tehnicilor de instruire,mijloacelor didactice in functie de situatia de instruire propusa dupa principiul complementari-tatii al. Sistemul metodelor de instruire: clasificarea, caracteristicile prancipale, grupe de metode Metoda are un caracter simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective instructiv-educative. Descrierea metodelor didactice. Fundamente si posibilitate de aplicare eficienta,.

Metode bun tit - SlideShar

Funcţiile metodelor; Clasificarea metodelor de învăţământ; Metode didactice utilizate în lecţiile de chimie:Metode expozitiv-euristice( explicaţia; metoda conversaţiei; metoda problematizării;lectura); Metode de explorare a realităţi clasificarea metodelor didactice, descrierea metodelor didactice, clasificarea mijlocelor didactice, instruirea asistata de calculator. - Prelegerea - Expunerea cu oponent. 5. Proiectarea activitatii didactice: tipuri de lectie, etapele lectiei, relaţia continuturi, metode, mijloace didactice

Clasificarea metodelor de evaluar

Sistemul metodelor de învățământ: metode de predare în specialitățile medicale Delimitări conceptuale, clasificarea metodelor de predare, metode de comunicare - metode expozitive (povestirea, didactice, evoluția formelor procesului de învățământ, lecți principiilor, metodelor, procedeelor, mijloacelor şi formelor de organizare folosite în vederea trensmiterii şi asimilării cunoştinţelor. c) Complexitatea fenomenelor psihice şi sociale ale activităţilor de predare - asimilare - evaluare metodologie didactic , metode de înv ! mânt, procedee didactice..... 65 4. 2. Clasificarea metodelor de înv ! mânt utilizate la predarea disciplinelor tehnice..... 66 4. 3. Prezentarea metodelor de înv ! mânt..... 68 4. 3. 1 1.Clasificarea și funcţiile metodelor didactice. Metode de comunicare a conversative și expozitive 2.Metode de explorare și descoperire directă (observarea independentă, învăţarea prin descoperire, experimentul, studiul de caz) 3.Metode de explorare și descoperire indirectă (demonstraţia, modelarea, analogia) Prelegere 2. Specificul metodelor pedagogice 2.1. Metodologia didactic 2.2. Procedeul didactic 2.3. Strategia didactic 2.4. Tehnologia didactic 3. Func iile metodelor de înv mânt 4. Criterii úi clasificarea metodelor de înv mânt 5. Caracterizarea principalelor metode de înv mânt 5.1. Expunerea 5.1.1. Povestirea didactic 5.1.2. Explica ia 5.1.3

3 CAP. 3. TEHNOLOGIA DIDACTICĂ 3. 1. Metodologia didactică. 5 Clasificarea metodelor de predare și educare este în continuă modernizare, ținând seama de inovațiile introduse în sistemul educațional. Printre cele mai recente tendințe se numără tehnologiile interactive. Rezultatele studiilor statistice indică faptul că 73% din cadrele didactice sunt convinse că este important să se. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoa Clasificarea metodelor.

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor economice Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Petroşani Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei Perioada 1992-199 Analiza comparativă a variantelor şi a modului de utilizare a metodelor specifice învăţământului preşcolar şi primar şi a valenţelor acestora Abilitarea în utilizarea corectă a documentelor curriculare Clasificarea şi caracterizarea metodelor, tehnicilor şi strategiilor didactice, valorificân Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor economice Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro Nivelul în clasificarea naţională sau internaţional

Metode de instruire şi autoinstruire utilizate înAnaliza Comparativa intre Metodele Traditionale si

În lucrările de specialitate, în general, o metodă didactică este prezentată în câteva paragrafe. Pe baza experienţei acumulată în activitatea cu elevii şi cu studenţii şi a studiului unei bibliografii extinse, în această carte prezentăm fiecare metodă într-un mod extins, detaliat din punct de vedere teoretic, aducând. - Extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă, vorbindu-se tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.), ce reprezintă de fapt alternative în contextual. Clasificarea metodelor didactice. 3. Descrierea principalelor metode didactice. 4. Aplicarea unor metode didactice în diferite secvenţe de instruire. Capitolul V. Mijloace de învăţământ (conf. dr. Maria -Tereza Pirău, lect. dr. Olimpia Ignat) 1. 2. Aplicaţii Ghid pentru educatori 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate CUvîNt îNaINte Dragi educatoare şi educatori! Bun venit în lumea ideilor, lumea oportunităţilor, lumea noilor provocări profesionale Clasificarea pronumelor. Declinarea pronumelor. Accentul. - Verbul. Definitie. Conjugare. Functiile sintactice. Categoria aspectului. Verbe (Tipologia si dinamica obiectivelor didactice. Finalitatile didactice si functiile lor. Operationalizarea obiectivelor didactice). Taxonomia metodelor de invatamant. Eficienta metodelor de invatare.