Home

Burse umfcv

burse semestrul ii 2019-2020 burse de performanta si merit burse sociale !!!! important studentii bursieri (burse sociale, de performanta sau merit) care nu au depus la secretariat contul bancar si se regasesc pe listele de mai sus, sunt rugati ca in cel mai scurt timp sa transmita secretariatului la adresa de mail: nursing@umfcv.ro extrasul de cont bancar din care sa reiese numele si. Burse studenți Facultatea de Farmacie Anunt - afișat 15.04.2021 . SITUAŢIA BURSELOR ACORDATE PE SEM II 2020-2021 . An studiu: 1 S-au acordat 6 burse de merit, începând cu media 9,42 pînă la media 9,00.. An studiu: 2 S-au acordat 9 burse de merit, începând cu media 10,00 pînă la media 9,50.. La anul 2, au fost doua medii de 9,50, dar s-a facut departajarea dup ă m edia creditelor

Burse de studiu pentru studenti. Metodologie privind acordarea burselor de studiu pentru studenti, în anul universitar 2010-2011, în cadrul proiectului Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu An studiu. Tip bursa: Tip bursa: Bursa de performanta Bursa de merit 10 oo 100 10 no 10 00 10.00 9.87 9R5 9 85 9.85 985 9.85 9.85 975 9.75 9.7 Burse studenți Facultatea de Farmacie. Anunțuri an I Farmacie 2020-2021. Dupa o ora de la incheierea examenului in platforma student.umfcv.ro, toti studentii au obligatia sa se conecteze cu camera web si microfon la contul de webex oferit de titularii disciplinei, avand asupra lor un act de identitate.. Informaţii despre universitate, facultăţi, organizare, manifestări, profesori, bibliotecă, admitere şi noutăţi Agentia de Credite si Burse de Studii a facut publice ofertele pentru burse de studii in strainatate acordate in baza documentelor de colaborare bilaterala, pentru anul universitar 2015-2016. Ofertele si legislatia in vigoare pot fi accesate pe site-ul: www.roburse.ro

Pentru acces, fiecare student are nevoie de un nume utilizator şi o parolă pe care le poate obţine de la secretariatul facultăţii la care este înmatriculat Disciplina de Sanatate Publica si Management isi aduce contributia la ameliorarea sanatatii publice prin educarea si formarea studentilor la cursurile universitare si postuniversitare, astfel incat acestia sa stapaneasca metode si tehnici de baza din sfera sanatatii publice si a managementului serviciilor de sanatate, necesare oricarui medic, indiferent de specialitate si, la nivel mai. ANUNT concurs burse doctorale_156069.pdf METODOLOGIA DE SELECTIE burse doctorale_156069.pdf ANEXA I - Calendar concurs burse doctorale_156069.pdf ANEXA II - Cerere de inscriere la concurs burse doctorale_156069.pdf ANEXA III - Declaratie pe proprie raspundere doctoranzi_156069.pdf ANEXA IV - Declaratie de renuntare la bursa doctorala de la bugetul de stat_156069.pdf ANEXA V - Fisa de evaluare. Investeste în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara.

Burse 2020-202

prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecvenţă - ID 52826. Am efectuat un studiu retrospectiv pe 347 pacienți diagnosticați cu neoplasm rectal. Pacienţii au fost împărţiţi în două loturi: • Lotul A - 237 de pacienţi cu cancer de rect internaţi în Clinica I Chirurgie ș Platforma de inscriere la Concursul de Admitere Sesiunea IULIE 2021 este online. 05 iulie 2021 By admin2 in Admitere 2021, General, Slider Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia

Burse studenți Facultatea de Farmaci

 1. 1.1. Grupa specialităţilor medicale. Denumirea specialităţii. Durata de pregătire. 1. Alergologie şi imunologie clinică 5 ani. 5 ani. 2. Anestezie şi terapie intensivă 5 ani
 2. Codul de etică și deontologie profesională. Regulament de Organizare și Funcționare al CEDU. Hotărâre Nr. 8 / 21.06.2016. Contact: cedu@umfcd.ro
 3. În 1934, s-a înfiinţat în cadrul Facultății de Farmacie, Catedra de Farmacognozie şi Farmacodinamie, condusă de C. Kollo, ca suplinitor, până în 1935, când a fost titularizat profesorul dr. Gheorghe Martinescu. Din 1938 este numit titular profesorul dr. Gheorghe Niculescu. Odată cu acumularea de noţiuni noi în domeniul.
 4. institutii publice sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontäri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä 500 de euro* Venitul anual incasat Sursa venitului: Cine a realizat venitul numel adresa 1.1. Titular I .2. SoVsotie 1.3. Copii Serviciul prestat/()biectul enerator de veni
 5. Contabil şef Ec. dr. Adriana Moldoveanu contab@umfcv.ro Şef Serviciu financiar Contabil Ec. Sorina Gheorghe Serviciul Financiar-contabil este condus de Contabilul sef subordonat Rectorului UMFCV: Serviciul Financiar-contabil are in subordine doua birouri, conduse de un sef de serviciu subordonat contabilului sef: a) Biroul Financiar; b) Biroul Contabilitate Biroul Financiar are următoarele.

IV. Active financiare 1. Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire. inclusiv cardurile de credit, dacä valoarea însumatä a tuturor acestora 5.000 de eur Subsemnatul, de PRODECAN DECLARATIE DE AVERE STREBA COSTIN TEODOR , având funcÿia la FACULTATEA DE MEDICINÄ, UMF DIN CRAIOVA domiciliul ALEEA ANUL 1848 NR 19 CRAIOVA DOL institutii publice sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontäri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä 500 de euro* Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele adresa Serviciul prestat/()biectul enerator de veni

Burse de studiu pentru studenti - disciplina Dermatologi

 1. institutii publice sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontäri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä (lepä¥e§te 500 de euro* Venitul anual încasat Sursa venitului: Cine a realizat venitul numele adresa 1.1. Titular 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii Serviciul prestat/Obiectul enerator de veni
 2. TITLUL PROIECTULUI Parteneriat strategic pentru creșterea calitații cercetarii științifice din universitațile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale - DocMed.net_2. OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Egalitate de sanse Dezvoltare durabila Inovatie si TIC Îmbatrânire activa Abordare transnationala Abordare interregionala DURATA PROIECTULUI 18 luni PARTENERIATUL ÎN.
 3. Raport_ARACIS_Medicina Dentara.pdf RAPORT_ARACIS_Medicina Dentara Engleza FINAL.pdf OPIS UMF Craiova(2).pdf Anexa A_1_1_1 Regulamente_specifice.pdf Anexa A_1_1_2 Standarde_obligatorii.pdf Anexa A_1_2_1_Program_platformă_informatică.pdf Anexa A_1_2_2_Platformă_antiplagiat.pdf Anexa_A_1_3_1_Contracte_cercetare(1).pdf Anexa A_1_3_1B_Proiecte_domeniu_Medicina Dentara_5_ani.pdf Anexa A_1_3_2.

institutii publice sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontäri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä 500 de euro* Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator de veni SubsemnatuVSubsemnata, de Director departament CNP 1650203163211 DECLARATIE DE AVERE Mindrila Ion, având functia la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova intrel@umfcv.ro University Fees The foreign citizens registered as students of the UMF Craiova will pay a monthly fee of 360 USD with an anticipation of 3 months. For the periods they remain over Romanian territory during the legal holidays the fee is 109 USD / month (3.67 USD / day). The fees do not cover living expenses

Studenți - Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiov

Titlul proiectului: Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventa Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, proiectul raspunzand obiectivelor prioritare ale domeniului major de interventie 1.5 Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul. Legături/resurse. Informaţii de interes general: Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova Ghid de studii postuniversitare, nonpostuniversitare, oferte burse, cursuri etc Universitatea de Medicina si Farmacie: Facultatea de Medicina Dentara, Recrutam.ro: universitat d burse e) alte forme de protectie socialä a studen ilor f) alocatii pentru obiective de investitii g) alocatii pentru procurari calculatoare h)subven ii cazare studenti Venituri proprii cämine - cantine TOTAL CHELTUIELI Cheltuieli pentru activitatea de bazä(rd.2, 1 =qdl , 1 +rd. 1 ,2+rd.1 ,3),din care: din care, hotarari judecatorest MINISTERUL EDUCAtIEI UNIVERSITATEA DE MEDICINa sI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT REGULAMENT de admitere a ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI la studii universitare de licenta, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, cu bursa, respectiv, fara plata taxelor de scolarizare, fara bursa, pentru anul universitar 2021-2022 CRAIOVA

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiov

 1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ Craiova, Str. Petru Rareş Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMÂNIA Tel: +4 0351 443502; Fax: +4 0251 593077; E-mail: dentistry@umfcv.r
 2. institutii publice românesti sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontäri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä depä¥este 500 de euro* Çine arealizatvenitul Nu este cazul lecti nnumele Nu este cazul . SoVsoli
 3. locuitori cei care beneficiazä de burse sociale reprezentând maxim 20% din locurile repartizate universitätii; b) studentii cu rezultate deosebite obtinute la învätäturä în anul precedent de §colarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activitäti în cadru organizat, al universitätilor, la divers
 4. No. Institution d'enseigmenent superieur Noms des personnes déléguées Téléphone Télécopieur Courriel 1 Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca Huza Roxana 0264.591.243 0264.593.897 roxanahuza@amgd.ro Homone Alexandra 0264.591.241, int
 5. Burse studenți Facultatea de Farmacie. Anunțuri an I Farmacie 2020-2021. Dispensar studentesc (RO si EN
 6. În anul 1867 se înfiinţează Facultatea de Medicină astfel încât conform decretului aferent acestei decizii catedrele existente la şcoala secundară de medicină, se transformă în catedre de facultate cu începere de la anul şcolar 1867-1868, iar profesorii titulari ai acestor catedre, care au titlul academic de doctor în medicină, se numesc profesori de facultate
 7. Candidații care doresc cazare trebuie să îți exprime opțiunea în momentul confirmării, în contul de candidat. Candidații admiși la concursul de admitere, sesiunea iulie 2021, vor completa contractul de studii universitare de licență, conform rubricilor prevăzute, cu excepția celei dedicată disciplinelor opționale, care va fi completată la depunerea contractului în original.

Burse si programe internationale; Universitati partenere; Afilieri internationale; Deplasari cadre didactice; Informații de interes public. Modele de cereri / formulare tipizate; Buletin informativ; Informații financiare; Achiziții publice / Licitații; Declarații de avere; Comunicate de presă; Transparența salariilor; Date cu caracter. O mică enigmă dezlănțuită. Doctoratul necesită multă muncă, implicare și dedicare și, implicit, îți poate mânca foarte mult din timp, de la 2 la 12 ore pe zi. Trebuie să fii pasionat și să îți dorești cu adevărat să faci asta. Studiile doctorale (echivalente cu titlul de PhD în străinătate) reprezintă nivelul educațional cel Read mor Înscriere Online - Admitere. Calendar. Regulament si hotarari. Programe de studii de licenta. Programe de studii de master. Programul de formare psihopedagogică - Nivel Facultatea de Medicină UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca Tel : +40-374-834-114 Fax: +40-264-597-25 Secretariat Facultatea de Farmacie Conducerea executivă a Facultății Secretar sef: Neaga Carmen de Farmacie este asigurată de Decan, Castelina asistat de un Prodecan. 2. Structura anului.

1 . Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul școlar 2017-2018. 2. Formular înscriere invățământ preuniv. De pe această pagină puteți descărca cele mai importante formulare tipizate necesare studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau rezidenților UMF. Acestea pot fi tipărite, completate și depuse la registratura sau serviciile UMF. Adeverinta student.pdf. Descărcare fișier cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale. Proiecte de cercetare în calitate de director de proiect: 2016-prezent Analiza stării de sănătate a personalului implicat în vânzarea și distribuția produselor petroliere, UMFCV - Agenti comerciali - S.C. EUROGENETIC S.R.L.

Current Health Sciences Journal Vol. 44, No. 1, 2018 January-March Original Paper Gender-Related Electrocardiographic Changes in Athletes Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila - București. Instituția poartă numele medicului Carol Davila, cel care a contribuit în mod fundamental la organizarea învățământului medical din România. În 2011 a fost clasificată în prima categorie din România - cea a universităților de cercetare avansată și educație Elena Doina Dascălu, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului şi fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a fost aleasă în cadrul şedinţei de luni în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, pentru un mandat de un an, potrivit news.ro Anatomie și embriologie. Un colectiv numeros, polimorf, dar fără îndoială valoros, implicat în procesul instructiv-educativ la Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară (inclusiv pentru liniile Engleză şi Franceză), dar şi la Asistenţă Medicală Generală şi la Specializările Reglementate General. În domeniul didactic.

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat gestionarea bazei de date a cursantilor Bună ziua! În link-ul de mai jos găsiți noi informații legate de taberele studențești! Mult succes! http://www.umfcv.ro/Anunturi%20important Taxe de școlarizare și administrative. Universitatea din Craiova NU încasează taxe în numerar pe durata stării de urgență (taxe de școlarizare, taxe cămin, chirii, diverse taxe). Acestea se pot plăti prin virament bancar, în contul Universității din Craiova, la BRD, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 CIF: 4553380 UMFCV, functiile urmând a fi ocupate de cätre studentii candidati în ordinea numärului de voturi, färä a fi alocate circumscriptii clare. Universitatea de Medicinä Farmacie din Craiova acordä 4 tipuri de burse: burse de merit, burse de studiu, burse sociale bursa statului român. Regulamentul de burse

ISBN: 978-973-106-160-3. 23. Predescu, Nicoleta Laura Popescu, CT Streba, Liliana Nita-Stefanescu, L Mogoanta. Retrospective study on the efficacy of treatment with peginterferon alpha 2a and ribavirin in patients infected with hepatitis C virus: a single clinic three years investigation Rezidentiat.ms.ro - site oficial al concursurilor de rezidentiat. Rezidențiat - sesiunea 21 noiembrie 2021. Ministerul Sănătății organizează duminică, 21 noiembrie 2021, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie

Facultatea de Rezidențiat. Rezultatele examenului de absolvire. Documente. Burse. Demararea concursului intern al proiectelor științifice pentru studii universitare de doctorat, ciclul III, pentru anul universitar 2021-2022 Here about 30 popular Colegiul Europei, Cuvinte cheie, Formarea Formatorilor, Ghidul admiterii sites such as admiterefacultate.ro (AdmitereFacultate.ro - Ghidul admiterii la facultate). The best 3 similar sites: academiadepolitie.ro, kinetomedica... DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Gheonea Dan Ionut, având functia de Rector la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, CNP domiciliul: Craiova

institugii publice române¥ti sau sträine, inclusiv burse, credite, garantii, decontñri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a cäror valoare individualä depäseste 500 de euro* Cine a realiiat venitu 1.1. Titular I .2. Sol/solie 1.3. Copi IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire investire, inclusiv cardurile de credit, dacä valoarea însumatä a tuturor acestora 5.000 de eur Cod provizoriu de inregistrare. FDI2016-0441. Cod final de inregistrare. CNFIS-FDI-2016-0135 Titlul proiectului. Dezvoltarea unei baze de date structurate ca suport institutional de internationalizare al proiectelor de cercetare translationala desfasurate in IOSUD si Centrele de Cercetare din UMF Craiov 2 CRAIOVA, 2013 INTRODUCTION The oral cavity cancer is the 6th cause of cancer worldidely. Only in the USA alone there are diagnosed over 21,500 new cases of oral carcinomas every year and 6.00

Noutăţi relaţii internaţionale - alumni

ÎNSCRIERE ONLINE ADMITERE În perioada 28 iunie - 16 iulie 2021 (înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 14.00); completarea online a fișei de înscriere și CURRICULUM VITAE - Dan-Ionut GHEONEA 3 August 2004 Program de schimb profesional IFMSA-SCOPE la Universitatea Jagiellonski - Cracovia, Polonia; 2002 - 2003 Bursă de studiu Erasmus la Universitatea din Maastricht, Olanda; GRRAANNT TUU RRII RDDEE TCCEERCCEETTAAREE ŞŞTIIINNŢŢIIFFIICCĂĂ-- DDIIRRECCTOORR 2015-2017, Studiul metodelor endoscopice minim invazive pentru evaluare

Disciplina Sanatate publica si Management - umfc

Nr. crt. Instituția de învățământ superior Nume persoană delegată Telefon Fax E-mail 1 Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca Huza Roxana 0264.591.243 0264.593.897 roxanahuza@amgd.ro Homone Alexandra 0264.591.241, int SUBIECTE REZOLVATE ANATOMIE TOPOGRAFICA 1. ORBI ORBITA TA - CONŢ CONŢIN INUT UT DEL DELIM IMIT ITAR ARE E TOPO TOPOGR GRAF AFIC ICA A Regiunea orbitara : - peretii ososi ai orbitei sunt captusiti de periorbita Orbita ooaa Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale Universitatea Nationala de Aparare Carol I Bucuresti. www.unap.r

RESEARCH 62 - Doctorat în context european, contract

Ms. Ana-Maria Zagrean MD, PhD, Habilitation Professor - UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVIL Scrisoare de intenție: caracteristici, ghid de redactare și model. Echipa UCMS. 2 octombrie 2020. Distribuie. Chiar dacă poate părea că ține de domeniul trecutului, o scrisoare de intenție este cât se poate de actuală. E adevărat că procedurile de recrutare sunt pe cât de diferite, pe atât de complexe. Ce este o scrisoare de. UMFST vaccinează fără programare! Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, în parteneriat cu Instituția Prefectului - Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria.. Gazeta de Sud este cel mai citit cotidian regional din Romania. Gazeta de Sud, ziarul numărul 1 în Oltenia. Stiri de ultima ora Cazare Introducere NormeMinisterul Sănătății PropunerileANOSR Subvenția Procedura de calcul a taxei de cazare Căminele universităților din România Introducere Cazarea studenților trebuie să se realizeze în condiții de transparență, cu respectarea prevederilor regulamentelor interne ale universității și având în vedere criterii sociale și de merit. Pentru reglementarea.

Prezentare generala - w

Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021. Înscrierea candidaţilor în platforma on-line (depunerea dosarelor de înscriere de către candidați) - 12 - 18 iulie. Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi și repartizarea acestora pe săli - 22 iulie distribugia produselor petroliere, UMFCV - Agenti comerciali - S.C. EUROGENETIC S.R.L., 23/2016, Director Balseanu Tudor-Adrian. Proiecte de cercetare în care sunt sau am fost membru în echipa de cercetare: 2008-2011 Multimodal Approaches for Regenerative Stroke Therapies. Acronym: MARS In cadrul Facultatii de Farmacie din Craiova exista urmatoarea specializare pentru anul de studii 2009 -2010 : . Farmacie - durata studiilor 5 ani.; Numarul locurilor la admiterea din sesiunea iulie 2012: 30 locuri la Buget si 70 cu Taxa . Discipline concurs: Chimie organic

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj

Platforma E-learning - Universitatea Politehnica București. Bine ați venit pe site-ul de cursuri 2020-2021! Acest portal reprezintă o bază de cunoștințe cuprinzând cursuri, resurse suplimentare, teme, evenimente și informații legate de situația școlară. Vă dorim mult succes în noul an universitar Școală de Vară la Facultatea de Drept a Universității din Craiova. În perioada 19 iulie - 1 august 2021, la Facultatea de Drept a Universității din Craiova se va desfășura, în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROSE, școala de vară intitulată Adolescența - Responsabilități și certitudini în viziunea. Calendarul examenelor de bacalaureat 2021. Acte necesare pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2019-2020: Cerere-tip de inscriere in clasa pregatitoare - poate fi gasita la scoala. Burse scolare 2021. Asociatia Elevilor a dat in judecata Primaria Sectorului 4 pentru neacordarea burselor. Acte Necesare - Primaria Piatra Neam

Burse de predare Erasmus+ UMF Craiova, termen: 25

Vizualizați profilul lui Elena Nutescu pe LinkedIn, cea mai mare comunitate profesională din lume. Elena Nutescu are 1 job enumerat în profilul său. Vizualizați profilul complet pe LinkedIn și descoperiți contactele și joburile lui Elena Nutescu la companii similare Universitatea de Medicina si Farmacie: Facultatea de Farmacie, Recrutam.ro: universitat

2 2. Cercetare ştiinţifică în edituri recunoscute 2.1. Carţi, monografii, tratate publicate 9 Capitole în cărţi editate în edituri internaţionale (2+4+1=7p): 1. E. Gutuleac, M. Mocanu - Marked-Controlled Rewriting Extended Fuzzy Petri Nets for Dynamic Knowledge Inference, în Studies in Computational Intelligence (SCI) 78, 269-276,. Model referat contabilitate. Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti. karola szymanowskiego akademia muzyczna w katowicach katowice103745-epp-1-2014-1-fr-eppka3-eche f paris247 ens louis-lumiere la plaine st denis103864-epp-1-2014-1-pl-eppka3-eche pl zamosc014wyzsza szkola zarzadzania i administracji w zamosciu wszia zamoz zamosc103974-epp-1-2014-1-uk-eppka3-eche uk london097 conservatorio di musica di stato.